Stressen stor bland gymnasie- elever under studier på distans

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.

Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att stänga alla gymnasieskolor i Sverige för att minska spridningen av covid-19. Skolorna uppmanades samtidigt att övergå till distansundervisning. En månad senare skickade Sveriges Elevkårer ut en enkät till alla sina medlemmar med frågor om hur de upplever att distansundervisningen fungerar.

37 procent av eleverna som svarat upplever att de saknar tillräcklig information kring vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans och 44 procent att de bara delvis fått tillräcklig information. Nästan en tredjedel av eleverna som svarat upplever att de inte får tillräckliga chanser att pröva sina kunskaper.

– Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Enkäten visar även att förutsättningarna för att klara distansundervisningen skiljer sig stort mellan olika skolor, men framför allt från hem till hem.

– Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen. En hel del upplever även att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra vilket gör att de har svårt att hänga med.

Elever som vanligtvis har behov av extra stöd är särskilt utsatta i den här situationen. Flertalet anger att det egna ansvaret blivit mycket större och att det är svårt att få tag i läraren när man behöver hjälp. Det är också uppenbart att de elever som har föräldrar hemma som kan stötta har en stor fördel.  

– Det är inte okej att elever upplever att de glöms bort. Skolan måste kunna säkerställa en rättvis och jämlik skolgång för eleverna i denna extraordinära situation. Vi vill att resultatet av denna enkätundersökning ska ge våra gymnasieelever en röst och fungera som underlag för att utveckla och förbättra distansundervisningen för att alla elever ska ha samma möjlighet till en ljus framtid den dag gymnasietiden tar slut.

Sveriges Elevkårer vill nu se att ansvariga för skolan tar elevernas berättelser på allvar och att såväl regering som myndigheter och skolhuvudmän tar sitt ansvar för att förbättra elevernas förutsättningar. Det behövs tydligare riktlinjer kring kunskapsprövning och bedömning på distans, nationella prioriteringar för hur undervisningen ska bedrivas, och extra personal i skolan som kan avlasta lärare genom att hjälpa eleverna. Det är också av stor vikt att elevhälsan upprätthålls och att elever som har behov av stöd från skolan blir informerade om att de har möjlighet att besöka skolans lokaler.

Om undersökningen

Sveriges Elevkårer skickade den 14 april 2020 ut en enkät till alla sina medlemmar om hur det fungerar att studera på distans. Enkäten gick ut till 44 511 mejladresser och besvarades av 7 543 personer innan den stängdes på morgonen den 20 april. Enkäten genomfördes via Google Forms. Respondenterna bor i hela landet och är jämnt fördelade över gymnasiets årskurser med ca 2500 svarande från varje. Till alla frågor fick eleverna möjlighet att ge skriftliga kommentarer.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Cannot deserialize the current JSON object (e.g. {"name":"value"}) into type 'System.Collections.Generic.IList`1[StartaElevcar.Core.Models.LinkPickerModel]' because the type requires a JSON array (e.g. [1,2,3]) to deserialize correctly. To fix this error either change the JSON to a JSON array (e.g. [1,2,3]) or change the deserialized type so that it is a normal .NET type (e.g. not a primitive type like integer, not a collection type like an array or List<T>) that can be deserialized from a JSON object. JsonObjectAttribute can also be added to the type to force it to deserialize from a JSON object. Path 'id', line 2, position 7. at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue) in /_/Src/Newtonsoft.Json/Serialization/JsonSerializerInternalReader.cs:line 501 at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent) in /_/Src/Newtonsoft.Json/Serialization/JsonSerializerInternalReader.cs:line 196 at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonSerializer.cs:line 907 at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonConvert.cs:line 828 at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonConvert.cs:line 786 at ASP._Page_views_partials_grid_editors_ButtonLink_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\views\partials\grid\editors\ButtonLink.cshtml:line 20 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25 at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues) at ASP._Page_App_Plugins_LeBlender_editors_leblendereditor_views_LeBlender_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\App_Plugins\LeBlender\editors\leblendereditor\views\LeBlender.cshtml:line 6 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25 at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at ASP._Page_app_plugins_leblender_editors_leblendereditor_views_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\leblender\editors\leblendereditor\views\base.cshtml:line 51