Sök förtroendeuppdrag!

“Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.”

- Sveriges Elevkårers vision

I enlighet med Sveriges Elevkårers stadgar väljs ny styrelse och revision vid Kongressen och ny valberedning vid Årsmötet. Kongressen hålls jämna år och Årsmötet ojämna år. Alla förtroendeuppdrag väljs således till en mandatperiod om två år.
Inför Årsmöte17 har vi i vanlig ordning öppnat upp för kandidaturer till valberedningen för mandatperioden 2018–2019.

Med anledning av en vakant plats i styrelsen har styrelsen beslutat om ett fyllnadsval som kommer att genomföras på Årsmöte17. Vi öppnar därför upp nomineringsprocessen till en ordinarie ledamotspost i styrelsen. Vald person tillträder direkt efter årsmötet och väljs på ett mandat fram till 31 december 2018. 


Klicka här för att läsa styrelsens brev till medlemmarna rörande beslutet,

Mer information om nomineringsprocesserna finns i bilagan:

Praktisk info om nomineringsprocessen

Om valberedningsuppdraget

Sveriges Elevkårers valberedning består av fem personer, varav en ordförande och ska till kongressen lägga fram ett förslag på styrelse och revision, samt till årsmötet lägga fram ett förslag på ny valberedning. Valberedningen ansvarar för hela rekryteringsprocessen genom att informera om uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra intervjuer och inför kongress och årsmöte presentera ett färdigt förslag. För att genomföra uppdraget behöver valberedningen närvara vid utbildningar och mötesplatser som Sveriges Elevkårer arrangerar, så som Upptakt, samt på andra sätt finnas tillgänglig för medlemmarna.

Valberedningens ordförande väljs i ett separat val och är sammankallande för valberedningen samt har det yttersta ansvaret att processen genomförs enligt gällande styrdokument.

Mer information om vad vi söker till rollen som valberedare finner du i bilagan Praktisk info om nomineringsprocessen

Om styresleuppdraget

Styrelsen är, näst efter kongress och årsmöte, det högst beslutande organet för Sveriges Elevkårer. Styrelsen är ansvarig för all verksamhet som sker samt alla ekonomiska beslut, vilket innebär att styrelseledamöterna även är slutgiltigt ansvariga inför medlemmarna. Styrelsen ska i sitt arbete tillvarata medlemmarnas intressen och verkställa de beslut som fattas vid kongress och årsmöte.

Mer information om vad vi söker till rollen som styrelseledamot finner du i bilagan Praktisk info om nomineringsprocessen

 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Agnes Carlsson, valberedningens ordförande. Detta görs genom e-post till [email protected] alternativt via telefon, 073-682 05 24.

Sveriges Elevkårers valberedning

Agnes Carlsson, Mathias Bjerkhaug, Amanda Karlberg, Oliver Åbrink