Personuppgiftspolicy Sveriges Elevkårer

Senast uppdaterad: 2022-06-22

1. Din integritet

1.1 Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför. Vi har därför tagit fram denna personuppgiftspolicy som beskriver vår behandling av dina personuppgifter och samt dina rättigheter vid behandlingen enligt EU:s Dataskyddförordning.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter

2.1 Sveriges Elevkårer, 802010-1062, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

3.1. Vi behandlar uppgifter om dig som är medlem i Sveriges Elevkårer i form av bland annat ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, din födelsedata, din skola, vilken årskurs du går i samt vilken elevkår du är medlem i. Vi behandlar också uppgifter om eventuella förtroendeuppdrag eller andra uppdrag du har i din elevkår eller i Sveriges Elevkårer.

3.2. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som är vårdnadshavare eller på annat sätt anhörig till någon av våra medlemmar i form av ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

3.3. När du har anmält dig till ett av våra evenemang behandlar vi, utöver uppgifterna som rör ditt medlemskap, även uppgifter om vilka evenemang du deltagit på, uppgifter om kostpreferenser, gruppindelningar, andra evenemangsspecifika uppgifter och uppgifter som du lämnar i samband med utvärderingar och liknande. Vi kan även komma att fotografera och/eller filma vid våra evenemang och vi kan då även komma att behandla uppgifter om dig i form av fotografier och rörlig bild.

3.4. Uppgifterna som vi behandlar har huvudsakligen inhämtats från dig eller från en av våra medlemmar i samband med (i) att du blev medlem hos oss (ii) att du anmälde och/eller deltog vid ett av våra evenemang (iii) att en medlem uppgav dig som vårdnadshavare eller på annat sätt anhörig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter gällande din folkbokföringsadress från Skatteverket eller annan källa för att säkerhetsställa att våra uppgifter om dig är korrekta.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter

Medlemskap

4.1. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss och för att kunna kommunicera med dig som medlem, exempelvis via telefon eller digitalt. Vi behandlar även uppgifterna för att kunna tillhandahålla medlemsservice och för att betala ut ekonomiskt stöd till den elevkår där du är medlem. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av att du lämnat samtycke till behandlingen.

4.2. Uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, m.m. behandlas även för att vi kunna fullgöra våra redovisningsskyldigheter gentemot myndigheter och bidragsgivare.

Anmälan till och deltagande på evenemang och utbildningar

4.3. Vi behandlar dina uppgifter om du har anmält dig till ett av våra evenemang eller utbildningstillfällen för vi skall kunna genomföra evenemangen och utbildningarna på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vi behandlar då dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

4.4. Rörlig bild och fotografier som tas upp i samband med våra evenemang och vår verksamhet behandlar vi för att informera om vår verksamhet i tryckta material, på vår webbplats, i sociala medier m.m. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke. Observera att du allt har möjlighet att på begäran slippa förekomma på bild i samband med sådan extern publicering.

Vårdnadshavare eller annan anhörig till medlem

4.5. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig i brådskande ärenden, exempelvis i fall där den medlem du är anhörig till drabbas av sjukdom, skada eller råkar ut för en nödsituation. Behandlingen av dina uppgifter sker med stöd av en intresseavvägning.

5. Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Medlemskap

5.1. Uppgifter rörande ditt medlemskap behandlas till dess att du återkallar samtycket eller i maximalt ett år efter att ditt medlemskap har upphört.

5.2. Uppgifter som vi behandlar för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter såvitt gäller bokföring och redovisningsskyldighet gentemot bidragsgivare sparas under en period om åtta år från utgången av det år då uppgiften registrerades.

Anmälan till och deltagande på evenemang och utbildningar

5.3. Uppgifter som rör din anmälan till och deltagande på evenemang som vi anordnar behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke eller i maximalt två år efter att evenemanget genomfördes.

Anhörig

5.4. Uppgifter om dig som är anhörig till en medlem behandlas så länge medlemmen uppger att du är anhörig till medlemmen, dock maximalt till dess att medlemmen återkallar samtycket eller i maximalt ett år efter att dennes medlemskap har upphört.

6. Vem får tillgång till dina personuppgifter

6.1. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av IT- och lagringstjänster som vi anlitat för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga sådana leverantörer, vilket bland annat innebär att de är skyldiga att behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och reglerna i EU:s Dataskyddsförordning.

6.2. Dina personuppgifter kan därutöver komma att lämnas ut till myndigheter, revisionsbolag och bidragsgivare i fall där sådant utlämnande krävs på grund av lagstiftning eller bidragsregler.

7. Säkerhetsåtgärder

7.1. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

7.2. Detta innebär att vi har rutiner som begränsar uppgifternas spridning internt och externt samt att all personal som kan komma att ha tillgång till dina uppgifter omfattas av tystnadsplikt. Vi har även rutiner kring vår IT-säkerhet så som kryptering, virusskydd, brandvägg och säkerhetskopiering.

8. Överföring av personuppgifter till tredje land

8.1. Vi behandlar inte dina uppgifter utanför EU/ESS.

9. Dina rättigheter

9.1. Nedan finner du en kort beskrivning av de rättigheter du har gällande vår behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss genom att använda våra kontaktuppgifter som du finner nedan.

Rätt till information och registerutdrag

9.2. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Vi behandlar en sådan begäran inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

9.3. Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Rätt till radering

9.4. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallat det. Rätten till radering gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att vi skall fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Rätt till begränsning av behandling 9.5. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas genom att uppgifterna bara får behandlas för avgränsade syften. 

Rätt till dataportabilitet

9.6. Du har, om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Rätt att göra invändningar mot behandling och återkalla ditt samtycke

9.7. Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

9.8. Du kan när som helst återkalla hela eller del av ditt samtycke som du har lämnat. Återkallelsen gäller från och med den dag du meddelar oss.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

9.9. Kontakta oss gärna via adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

9.10. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Våra kontaktuppgifter

Sveriges Elevkårer, 802010-1062
Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: 08-644 45 00