Ny rapport: "Det enda jag tänker på är stress och skola"

Sveriges Elevkårer släpper idag en ny rapport tillsammans med Sveriges Elevråd och Tim Bergling Foundation. "Det enda jag tänker på är stress och skola" är en elevundersökning om hur skolan påverkar ungas mående.   

Rapporten belyser hur prestationskrav, betygshets och framtidsoro påverkar elevernas psykiska hälsa. 110 000 högstadie- och gymnasieelever uppger att de mår dåligt just nu. 51 procent av gymnasielever uppger att de är oroliga för att deras slutbetyg ska stänga dörrar till framtida studier eller arbete. Oron inför framtiden resulterar i stressrelaterade besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ångest. Värst är det för tjejer på gymnasiet där så många som en av fyra tjejer kämpar med stress och oro inför framtiden.  

Över hälften, 53 procent av eleverna, svarar att prestationskrav i skolan, såsom betyg, provresultat och läxor påverkar deras psykiska mående ganska eller mycket negativt. Även när det gäller detta upplever tjejer (64 procent) att de påverkas negativt i högre grad än killarna. De vuxna i skolan spelar också roll för hur eleverna mår, bland annat när det kommer till just prestationsrelaterad stress. Två av tre elever uppger att vissa lärare hjälper till att minska stressen men däremot säger en av fyra tvärtom, att lärarna på deras skola inte generellt minskar stressen. Särskilt lite stöd upplever tjejer på högstadiet sig få från sina lärare.

Nationella prov sticker ut som det moment som skapar mest negativ stress. 61 procent tycker det är stressande på ett negativt sätt och över hälften anser att de nationella proven har en ganska eller mycket negativ inverkan på det psykiska måendet. Båda dessa siffror är tydligt högre bland tjejerna: 70 procent anser att de skapar negativ stress och 65 procent anser att de har en negativ inverkan på deras mående.

Vi står inför en kritisk situation där elever idag betalar för goda skolresultat med sin psykiska hälsa och det är tid att agera. I rapporten lyfter vi sex förbättringsförslag som baserar sig på elevernas utsagor, bland annat vikten av elevernas egna engagemang och inflytande. Här fyller elevkårerna en avgörande funktion och deras förutsättningar att bildas och verka måste stärkas.  

Läs hela rapporten:

"Det enda jag tänker på är stress och skola" - En elevundersökning om hur skolan påverkar ungas mående

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus i två huvuddelar. Oktober-november 2023 genomfördes 545 webbintervjuer (inklusive möjlighet till öppna svar på några frågor). I slutet av januari 2024 genomfördes två fokusgruppsundersökningar, online och textbaserade i chattform, med några digitala praktiska övningar. I bägge undersökningarna var deltagarna födda mellan åren 2005 och 2010, och studerande på högstadiet eller gymnasiet.